Wat zoek je?

Privacy Statement van Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Dit is het Privacy Statement van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Maatschappelijk Welzijn Coevorden uw persoonsgegevens.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels

Waarom heeft Maatschappelijk Welzijn Coevorden een privacy statement?

We hebben in dit privacy statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit privacy statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc.. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Maatschappelijk Welzijn Coevorden bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Maatschappelijk Welzijn Coevorden worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

 

Waarop is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Maatschappelijk Welzijn Coevorden van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

 

Van wie verwerkt Maatschappelijk Welzijn Coevorden persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Maatschappelijk Welzijn Coevorden bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten en cliënten van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of samenwerkingspartners van Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Maatschappelijk Welzijn Coevorden omgaat met hun persoonsgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Maatschappelijk Welzijn Coevorden, gevestigd aan van Eijbergenstraat 5, 7741 EL te Coevorden. De verantwoordelijke is degene die beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 

Waarvoor gebruikt Maatschappelijk Welzijn Coevorden uw persoonsgegevens?

Maatschappelijk Welzijn Coevorden mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

- uw toestemming;

- de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

- de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;

- de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en

- de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Maatschappelijk Welzijn Coevorden waarbij uw belang niet prevaleert.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Als stichting zijnde verwerken wij uw persoonsgegevens voor het kunnen bieden van de vrijwillige hulp- en dienstverlening. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Beschrijving van de gegevens die wij verwerken:

- uw contactgegevens

- burgergegevens: gezinssamenstelling, historie, beroep etc.

- financiële en inloggegevens: inkomensgegevens (indien nodig), betalingsachterstanden (indien nodig), inlogcodes voor regelingen (indien nodig en tijdelijk) etc.

- indien aan de orde en indien nodig gezondheid, strafrechtelijk, identificatie.

Gezondheid: ziektes etc. Strafrechtelijk: vermoedens, veiligheidsmaatregelen, rechterlijk verbod etc. Identificatie: kopie paspoort, loonstroken etc. (soms tijdelijk)

 

Hoe gaat Maatschappelijk Welzijn Coevorden met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Maatschappelijk Welzijn Coevorden een beleidsdocument opgesteld.

 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit privacybeleid niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij ons of bij de AP. De contactgegevens van AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

 

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Maatschappelijk Welzijn Coevorden passende technische en organisatorische maatregelen.

Zo sluiten we onder meer verwerkersovereenkomsten met onze verwerkers, we maken intern beleid en afspraken, we houden ons register van verwerkingen goed bij, we hebben goed geïnformeerde werknemers en we houden privacy en het voldoen aan de AVG voortdurend hoog op onze agenda. Ook nemen we beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Maatschappelijk Welzijn Coevorden niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

 

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

 

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Maatschappelijk Welzijn Coevorden is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Maatschappelijk Welzijn Coevorden zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen kunnen zo weinig mogelijk inzien en zijn verplicht tot geheimhouding, dit hebben we vastgelegd in contracten. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Maatschappelijk Welzijn Coevorden bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Dit staat vermeld in ons register van verwerkingen. In de meeste gevallen bewaren wij - alleen digitaal - maximaal twee jaar uw persoonsgegevens.

 

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.            

Maatschappelijk Welzijn Coevorden kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Maatschappelijk Welzijn Coevorden haar medewerking.

 

Persoonlijk contact met Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Veel contact tussen u en een medewerker van Maatschappelijk Welzijn Coevorden verloopt via (telefonische) gesprekken. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze hulp- en dienstverlening.

 

Op andere manieren contact met Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Regelmatig heeft u via e-mail, social media (Facebook, Twitter) of via www.mwcoevorden.nl contact met Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Ook sms en WhatsApp wordt ingezet en veel informatie wordt uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Maatschappelijk Welzijn Coevorden worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, hulp te bieden of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Als u onze website bezoekt, houden wij geen bezoekgegevens van u bij. Dus wij slaan bijvoorbeeld uw IP-adres niet op of zien niet welke pagina's bezoekt.

 

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Maatschappelijk Welzijn Coevorden persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

 

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Maatschappelijk Welzijn Coevorden verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

 

Inzage in uw gegevens

Bent u klant of cliënt van Maatschappelijk Welzijn Coevorden en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

 

Recht op aanpassing van uw gegevens

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te laten aanpassen als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele aanpassing, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

 

Recht op verwijdering van uw gegevens

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

 

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Maatschappelijk Welzijn Coevorden onrechtmatig is.

 

U kunt bezwaar maken

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Maatschappelijk Welzijn Coevorden kunt u bezwaar maken. Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

 

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 

Over dit privacybeleid

Maatschappelijk Welzijn Coevorden kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 13 juni 2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.mwcoevorden.nl.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid?

Neem dan gerust contact met ons op: 

Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Van Eijbergenstraat 5

7741 EL Coevorden

T.: 085 27 35 256

E.: info@mwcoevorden.nl

 

Klacht indienen over MWC

Indien u misstanden ervaart omtrent uw privacy, of u hebt een klacht over de hulp van ons aan u(w gezinslid), kunt u een klacht indienen bij MWC. MWC hanteert een klachtenreglement, deze kunt u hier vinden.

Klik hier voor
onze video